ការពិតទាំង ៣៥ អំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ - តាមទស្សនៈរបស់បុរសម្នាក់

គាត់ចង់វាយស្រីស្អាត។ ហើយនោះជារឿងធម្មតា។ និងសេចក្តីពិត ៣៤ ផ្សេងទៀតអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលជាស្ថាប័នសំខាន់បំផុតដែលបានពិភាក្សាតិចតួចបំផុតដែលគាត់នឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃទស្សនៈរបស់គាត់។

ល្អ​បំផុត


ប្រភេទ

អត្ថបទដែលពេញនិយម